Vesti o sredstvima

Imovina je bilo kakav ekonomski resurs koji se može posedovati ili kontrolisati kako bi proizvodio neku vrednost. Imovina kompanije se često evidentira u bilansu stanja, pri čemu monetarnu vrednost imovine određuje računovođa. Imovina se može klasifikovati u dve glavne grupe - materijalna i nematerijalna imovina. Materijalna imovina obuhvata vozila, opremu, nekretnine, valute i ostalo. Nematerijalna imovina su patenti, franšize, trgovački brendovi, itd. Opšta interpretacija takođe definiše digitalnu imovinu, softver i drugu računarsku imovinu kao nematerijalnu. Neke blokčein digitalne imovine se zovu pametna imovina - tokeni kriptovaluta koji predstavljaju vlasništvo nad nekom stvarnom, materijalnom ili nematerijalnom imovinom i razmenjuju se po pravilima pametnih ugovora blokčeina na kome je zasnovan. Blokčein imovina dobija sve više pažnje zbog toga što je zaštićena od promene jednom kada je zapisana na mreži.